Sürdürülebilir KalkınmaSÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Sürdürülebilir kalkınma yaşanılan çevre ile sosyoekonomik gelişmenin güçlü bağlantılar kurduğu bir anlayıştır. Bu sebeple sosyal ve ekonomik yapı ile çevre etkileşiminin bütüncül bir şekilde değerlendirilerek bugünkü ve gelecekteki nesillerin kalkınmanın getirdiği fırsatlardan hakkaniyetli biçimde yararlanmasının sağlanması, sürdürülebilir kalkınmanın temel felsefesini oluşturmaktadır.

YEŞİL BÜYÜME

 Gerçekleştirilen mal ve hizmet üretimi, tüketimi ve yatırımlarının çevresel iyileştirmelere katkı sağlayacak bakış açısıyla  hareket etmesidir. Bu bakış açısı ile gerçekleştirilen çevreci yatırımlar; sürdürülebilirliğe katkı sağlarken gelir artışı,     ekonomik gelişme ve fakirliğin azalmasını da sağlayacağı düşünülmektedir.

 

 

                                                                       

Görsel 1.Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

 

Var olan çevresel sorunların zamanla artış göstermesiyle birlikte sorunların üstesinden gelebilmek adına yerel, bölgesel ve küresel ölçekte çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar içerisinde Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen 1972 Stockholm konferansı çevresel sorunların varlığının kabul edilmesi ve çözüm arayışlarının ilk kez küresel düzeyde ele alınması gerekliliğinin ortaya konması açısından önem taşımaktadır. 1972 yılında gerçekleşen Stockholm Konferansı çevre konusunda ki küresel düzeyde ilk toplantı olması ile büyük öneme sahiptir. Konferansta tartışılan önemli konu başlıkları ekonomik kalkınma ile çevre arasında uzlaşmanın sağlanmasıyla ilgilidir.

Sürdürülebilirlik kavramının öncesinde gözlemlediğimiz tüketim alışkanlıkları ve üretim çalışmalarında küresel ölçekte doğal kaynakların bedelsiz ve sınırsız bir girdi olarak görüldüğünü ve çevresel sorunların toplum-ekonomi ikilisinden ayrı olarak değerlendirildiği ve bu ölçüde süregelen alışkanlıkların oluştuğu gözlenmektedir. Geleneksel olarak tanımlanabilecek bu anlayış sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi/büyüme gibi kavramların hayatımıza dahil olmasıyla birlikte değişime uğramış olup, çevre-toplum ve ekonomi üçgeninin bir bütün halinde hesaba katılıp hayatımıza dahil edilmesine neden olmuştur.

                                                              

Görsel 2. UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

*UNDP: United Nations Development Programme

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının küresel ölçekte hedeflediği başlıklar 2. Görselde görüldüğü gibidir peki Türkiye özelinde hedeflenen noktalar nedir ?

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının Türkiye’de hedeflediği başlıklar  bölgesel eşitsizlikleri gidermek, kırsal geçim kaynaklarını geliştirmek, Türkiye ekonomisinin rekabet gücüne katkı sağlamak ve girişimcilik-inovasyon gibi konularda yetkili kuruluş ve kişilerle bağlantı sağlayarak hedeflere ulaşma noktasında çalışmalar yürütmektir.

Belirlenen hedefler doğrultusunda yapılacak girişimler ile yeşil büyümeye katkı sağlanacak olup tüm dünya ile birlikte Türkiye özelinde de ekonominin sürdürülebilirliği sağlanırken aynı zamanda daha üretken, güçlü ve rekabet edebilir olmasına destek olunmuş olacaktır.

  BEYZA ELÖNÜ

AKADEMİ ÇEVRE A.Ş.

KAYNAKLAR

http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/Makaleler/74331902_JFEAS_6_1_33.pdf

http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/temel-tanimlar/

http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/ourwork/povertyreduction/in_depth/